piątek, 13 października 2023

Co zamierza PiS jak wygra wybory? Podsumowujący suplement.

Jeszcze raz polecam wszystkim lekturę programu PiS pod nazwą: "Bezpieczna Przyszłość Polaków - PROGRAM PIS", który można sobie samemu ściągnąć ze strony internetowej partii: https://pis.org.pl/dokumenty 

Natomiast w tym poście przestawiam wszystkie zamierzenia PiS-u po wygranych wyborach. Jest to tekst prezentujący wszystkie części mojego ośmioczęściowego cyklu zgrupowane w jednym poście. 

Można też pobrać z inernetu: https://cms1.publuu.com/flipbook-maker/616836

A są to m.in.:


1) Wprowadzenie "dnia referendalnego" w samorządach, co ma zwiększyć zakres tzw. "demokracji bezpośredniej", czyli najwyższej jej formy. Termin wyznaczenia referendum przypadać będzie nie wcześniej niż przed upływem 24 miesięcy od dnia wyboru organu jednostki samorządu terytorialnego i nie później niż po upływie 30 miesięcy od dnia wyboru tego organu. Celem rozwiązania jest wypowiedzenie się społeczności lokalnej na temat konkretnych spraw ich dotyczących a także m.in. nawet ocena dotychczasowych działań władz samorządowych. Będzie to też wiązało się z poprawą jakości zarządzania przez władzę lokalną.

2)  Wybór komendantów straży gminnej i miejskiej w lokalnych wyborach powszechnych, co ma zwiększyć poczucie sprawczości i jakości zarządzania strażami oraz zapewni ich rozliczalność. Dodatkowo taki wybór bezpośredni zwiększa integralność społeczności lokalnej i poczucie bezpieczeństwa.

3) Zmiana ordynacji wyborczej do Sejmu z obecnej proporcjonalnej na ordynację mieszaną. W jej ramach 230 posłów wybieranych będzie w ramach jednomandatowych okręgów wyborczych (JOW), a 230 w systemie proporcjonalnym (funkcjonującym obecnie). Jest to zapewne wynik consensusu PiS-u z P. Kukizem (Kukiz15), który od zawsze walczył o jednomandatowe okręgi wyborcze (JOW-y), czyli takie, w których mandat zdobywa tylko jeden kandydat. Dziś w JOW-ach wybieramy senatorów.

4) Przeniesienie wojewodów z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM). Wojewodowie - zgodnie z Konstytucją są przedstawicielami Rady Ministrów w województwie. W wyniku reformy wojewodowie będą funkcjonować bezpośrednio pod nadzorem Premiera w ramach jego Kancelarii.  Będzie to spójne z zapisaną w Konstytucji RP ustrojową rolą Premiera jako organu nadzoru nad działalnością państwowych jednostek samorządu terytorialnego,  wzmocni rolę wojewodów i  jednolitość (unitarność) państwa polskiego.

5) Zniesienie instytucji immunitetu formalnego. Wymóg uzyskania zgody na ściganie powinien być utrzymany i stosowany wyłącznie do prywatnych i subsydiarnych aktów oskarżenia, jako że te instytucje mogą być stosowane przez jednostki do obstrukcji działań parlamentarzystów. Innymi słowy skończy się bezkarność posłów i senatorów popełniających przestępstwa pospolite, które są takimi zgodnie z polskim prawem. Przestępcy nie będą już latami ukrywali się przed odpowiedzialnością prawną za pomocą swojego immunitetu. Będą mogli spokojnie być sądzeni za np. jazdę w stanie nietrzeźwym, kradzież czy branie łapówek.  

6) Osiągniecie docelowej liczebności Sił Zbrojnych RP na poziomie co najmniej 300 tys. żołnierzy. Dziś armia liczy około 175 tys. żołnierzy w 2015 roku było ich 95 tys. Jednak należy zważyć, że tak naprawdę zwiększenie armii do 300 tysięcy raczej nie dokona się w następnej kadencji, ale proces ten może trwać około 10 lat. Innymi słowy trzeba traktować tę zapowiedź jako po prostu kontynuację procesu zwiększania liczebności polskiej armii.

7) Odtworzenie Wojskowej Akademii Medycznej. Została ona zamknięta 30 września 2002 roku za czasów rządów lewaka i komunisty Leszka Millera. Dziś wojna w Ukrainie pokazuje, jak istotna jest medycyna pola walki oraz podkreśla kluczową rolę lekarzy wojskowych.

8) Wprowadzenie obowiązkowego i zakończonego zaliczeniem kursu pierwszej pomocy dla najstarszych roczników szkół średnich oraz przeszkolenie każdego ucznia szkoły średniej w zakresie pierwszej pomocy – w obszarze niekorzystnych zjawisk atmosferycznych i po lub w czasie konfliktów zbrojnych. Zakłada się, że w obowiązkowych kursach udział weźmie udział ok. 450 tys. uczniów rocznie.  Ważność tego, że tak naprawdę każdy z nas powinien umieć udzielić pierwszej pomocy jest oczywista natomiast umiejętność zachowania się w sytuacji zagrożenia również znacznie zwiększy bezpieczeństwo nas wszystkich.

9) Zmiana programowa przedmiotu „edukacja dla bezpieczeństwa”. Zostaną przeszkoleni nauczycieli tego przedmiotu. Dodatkowo umożliwi się  ratownikom medycznym i lekarzom specjalistom medycyny ratunkowej prowadzenie zajęć w szerszym niż dotychczas zakresie. Zakupiony dla szkół zostanie profesjonalny sprzęt i pomoce dydaktyczne. Na ten cel przeznaczone będzie 75 mln zł w okresie pierwszych trzech lat przyszłej kadencji.

10) Wprowadzenie systemu kaucyjnego dla pracodawców chcących sprowadzać do pracy pracowników zagranicznych (kaucji wizowych). Chodzi o przeciwdziałanie nieuczciwym pracodawcom, którzy chcieliby sprowadzić więcej pracowników niż potrzebują. Będzie to mechanizm, który nałoży na pracodawców określoną opłatę za każde oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi. Chodzi m.in. o to, żeby np. nie było przypadków, gdy pracodawca np. potrzebuje 2 pracowników a zgłasza potrzebę 10-ciu, czyli 8 osób mogłoby wjechać do Polski legalnie ale nie podjąć żadnej pracy. Te 8 osób byłoby de facto - w dzisiejszym ujęciu - nielegalnymi migrantami.  

11) Emeryturę stażową pozwalającą na przejście na pełną emeryturę po 38 latach pracy dla kobiet i 43 latach pracy dla mężczyzn. Oczywiście  - podobnie jak w przypadku osiągnięcia wieku emerytalnego -każda osoba będzie miała wolność wyboru, czy chce skorzystać z emerytury stażowej, czy poczekać na osiągnięcie standardowego wieku emerytalnego.

12) Zapewnienie karetki w każdej gminie w Polsce. Pozwoli na dotarcie do osób potrzebujących pomocy w ciągu 15 minut. W najbliższych latach zakupimy 2013 pojazdów. Karetki będą stacjonować w wytypowanych jednostkach ratowniczo-gaśniczych PSP oraz przy remizach OSP , jako uzupełnienie działającego Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. Obsługę karetek będą zapewniać certyfikowani strażacy–ratownicy po odbyciu państwowych szkoleń. Działania te rozłożone są na 10 lat, a planowana kwota na ten cel wyniesie ok. 2,4 mld zł.

13) Wprowadzenie sędziów pokoju, którzy będą orzekać w sprawach wykroczeniowych i w drobnych sprawach cywilnych. Sędziowie pokoju będą osobami z wykształceniem prawniczym, a ich wybór na pięcioletnią kadencje odbędzie się w wyborach powszechnych. Terytorium ich działania stanowić będzie gmina, na terenie której zostaną wybrani. 

14) Wprowadzenie elastycznego grantu na pracę zdalną dla rodzica powracającego na rynek pracy (do wysokości 3-krotnosci minimalnego wynagrodzenia) oraz grant na prace zdalną dla opiekuna osoby niepełnosprawnej (do wysokości 12-krotnosci minimalnego wynagrodzenia). Grant będzie przyznawany pracodawcy za zatrudnienie bezrobotnego rodzica powracającego na rynek pracy, posiadającego co najmniej jedno dziecko w wieku do 18 lat.

15) Wprowadzenie alimentów natychmiastowych, które zabezpieczą środki na utrzymanie dzieci przed rozpoczęciem postepowania rozwodowego. Podniesiemy także standardy i kompetencje sadownictwa rodzinnego, co przyspieszy i usprawni postepowania rodzinne i opiekuńcze. Poprawimy współprace i przepływ informacji w sprawach dotyczących dzieci – zapewnimy stronom bezpłatna mediacje, dzięki temu łatwiej będzie im zawrzeć ugodę, a rozwód rodziców będzie dla dzieci mniej traumatycznym przeżyciem.

16) Oddzielenie majątku spadkowego od majątku osobistego spadkobiercy, który będzie ponosił odpowiedzialność jedynie za elementy należące do spadku – nie będzie spłacał wierzycieli spadkodawcy z własnego majątku.

17) Dofinansowanie do utworzenia stanowiska pracy zdalnej dla młodych Polaków i Polek. Pracodawca, zatrudniający osobę młoda, będzie mógł liczyć na  dofinansowanie. Będzie to zachętą do zatrudniania i aktywizacji osób młodych, m.in. z mniejszych miejscowości i wsi. Dofinansowanie będzie przyznawane pracodawcy za zatrudnienie bezrobotnego lub poszukującego pracy do 30 roku życia albo osobie sprawującej opiekę nad osoba zależną (np. osoba starsza). Dofinansowanie otrzymają również osoby, które ukończyły nie więcej niż 45 lat oraz wychowują co najmniej jedno dziecko.

18) Zaprzestanie uwzględniania w minimalnym wynagrodzeniu dodatku za szczególne warunki pracy.  Oznacza to, że zwiększy się realne wynagrodzenie pracowników, którzy otrzymują ten dodatek.

19) Rozszerzenie programu „Dom bez formalności” na domy jednorodzinne o powierzchni przekraczającej 70 m2, które mają nie więcej niż dwie kondygnacje i są budowane na własne potrzeby mieszkaniowe. Dzięki kolejnej, przygotowywanej już deregulacji prawa budowlanego. Oznacza to, że budowa wszystkich jednorodzinnych budynków mieszkalnych będzie możliwa na podstawie tej samej prostej procedury – jedynie na podstawie zgłoszenia.

20) Uruchomienie Portalu Cen Mieszkań. Każdemu zainteresowanemu pozwoli łatwo zorientować się w cenach mieszkań i domów jednorodzinnych obowiązujących w wybranej okolicy. Ograniczy to spekulacje na rynku nieruchomości i wzmocni pozycje nabywcy w negocjowaniu ceny ze sprzedawcą.

21) Darmowe kursy na prawo jazdy dla każdego uczącego się 18-to latka

22) Wprowadzenie programu odrabiania prac domowych w klasach I–III wyłącznie na zajęciach pozalekcyjnych. Dodatkowe natomiast zajęcia w szkołach będą odpowiedzią na rozwijającą się wciąż patologię korepetycji. Uczniowie otrzymają możliwość uzupełniania braków w swojej wiedzy podczas szkolnych zajęć pozalekcyjnych.

23) Wprowadzenie programu „Przyjazne osiedle”. Zakłada on inwestycje rządowe w osiedla z wielkiej płyty. Obejmuje to zarówno modernizację bloków, jak i ich otoczenia (parków, placów zabaw, dróg dojazdowych, parkingów, pawilonów). Program zakłada:

rewitalizacje osiedli mieszkalnych z tzw. wielkiej płyty, powstałych co najmniej 30 lat temu;

rewitalizację i budowę nowych parków i stref zieleni miejskiej przy osiedlach z wielkiej płyty, budowę stref rekreacji i relaksu;

fotowoltaikę na blokach, z której mogą korzystać mieszkańcy;

termomodernizacje bloków mieszkalnych;

budowę wind w blokach 3- i 4-pietrowych;

inwestycje w parkingi i garaże osiedlowe (ale nie kosztem terenów zielonych);

dopłaty do remontów akustycznych bloków i mieszkań.

24) Wzrost finansowania systemu opieki zdrowotnej do poziomu 7% PKB w 2027 roku. 

25) Wprowadzenie programu „Dobry posiłek” dla wszystkich pacjentów polskich szpitali. Szpitale otrzymają na to dodatkowe środki, a NFZ zadba, żeby jakość żywienia była znacząco lepsza. Oprócz lepszego posiłku zostanie sfinansowana porada dietetyka oraz wprowadzona obowiązkowa ankieta satysfakcji pacjenta ze szpitalnych posiłków.

26) Poprawienie i rozbudowę infrastruktury sportowej w ramach „Olimpijskiego Programu Modernizacji Obiektów Sportowych”. PiS zmierza do utworzenia:

stadionu lekkoatletycznego w każdym powiecie;

pływalni olimpijskiej w każdym województwie (25-metrowa w każdym mieście powyżej 50 tys. mieszkańców, 25-metrowa lub mniejsza w każdej gminie powyżej 20 tys. mieszkańców);

–  hali widowiskowej (powyżej 5000 miejsc w każdym mieście wojewódzkim; powyżej 1000 miejsc w każdym mieście powyżej 50 tys. mieszkańców);

hali widowiskowo-sportowej (do 1000 miejsc w każdej gminie);

–  sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego przy każdej szkole;

100 pełnowymiarowych (60 × 30 m), całorocznych lodowisk;

2400 kortów tenisowych o twardej nawierzchni.

27) Doprowadzenie do wzmocnienia sportu wyczynowego poprzez skokowy wzrost liczby klubów sportowych i objęcie programem stypendialnym „Drużyna Olimpijska 2036” (dzisiejsze „TEAM100”) młodych ludzi od lat 15. Do 2031 r. powstanie 45 tys. klubów, a w ramach planowanego programu zostanie przyznanych ok. 25 tys. stypendiów rocznie (statystycznie 10 w każdej gminie) dla najzdolniejszych młodych sportowców.

28) Darowanie każdemu czwartoklasisty szkoły podstawowej laptopa na własność. Będzie to istotne odciążenie budżetów domowych, ale także kontrolowany proces wyposażania młodych ludzi w kompetencje cyfrowe.

29) Wprowadzenie bonu szkolny „Poznaj Polskę” dla wszystkich uczniów. Już ok.1 mln dzieci i młodzieży dzięki środkom rządowym odwiedziło muzea, miejsca pamięci, zabytki oraz miejsca związane z polska nauką, kulturą i tradycją. Budowane jest w ten sposób poczucie dumy z przynależności do narodu polskiego i bycia częścią Europy, wolnego świata. Będą sfinalizowane 1- i 2-dniowe wycieczki edukacyjne dla każdej klasy i każdego ucznia w Polsce.

30) Dokończenie akcji „Chrońmy dzieci, wspierajmy rodziców”, mającej na celu transparentność zajęć pozalekcyjnych prowadzonych przez organizacje pozarządowe w szkołach, z całkowitym zakazem seksualizacji dzieci i młodzieży. PiS w ten sposób będzie wspierał rodziców w realizacji ich prawa do wychowania dzieci i młodzieży zgodnie z własnym światopoglądem.

31) Kontynuację programu „Pierwsze Mieszkanie” i stworzenie instrumentu pn. „Konto Mieszkaniowe”. PiS przewiduje budowanie długofalowej, systemowej i sprawiedliwej polityki państwa, w której wspierany jest wysiłek systematycznego gromadzenia przez oszczędzających środków na zakup pierwszego mieszkania. W kontekście przewidywanego rozwoju rynku mieszkaniowego instrument ten będzie zyskiwał na znaczeniu, wytyczając osobom z niego korzystającym realna drogę do własnego mieszkania. Wprowadzone zostaną kolejne zachęty do oszczędzania na cele mieszkaniowe. Dalej będzie funkcjonował program  Bezpieczny Kredyt 2% - będzie on funkcjonował do czasu, gdy zmniejszą się koszty kredytów udzielanych przez banki w ramach zwykłej oferty.

32) Poszerzenie listy nowoczesnych terapii refundowanych – przewidujemy największy wzrost we wskazaniach onkologicznych i kardiologicznych oraz chorobach rzadkich.

33) Zwiększenie liczby lekarzy-specjalistów. PiS robimy to konsekwentnie od 2016 roku, wychodząc powoli z zapaści kadrowej, wynikającej z zaniedbania związanego z kształceniem. W 2015 roku na kierunkach lekarskich kształciło się ponad 7 tys. studentów, dziś jest to ponad 11 tys. PiS zwiększy też  liczbę miejsc rezydenckich, czyli miejsc, w których lekarz realizuje specjalizację medyczną.

34) Uruchomienie krajowej sieci neurologicznej oraz koordynacji w opiece hematologicznej. Będzie to kolejny program po uruchomionej już krajowej sieci onkologicznej, pilotażu sieci kardiologicznej oraz opieki koordynowanej w POZ. 

35) Unormowanie podziału kompetencji i uprawnień między lekarzami rodzinnymi a lekarzami specjalistami, aby pacjent wiedział, czego może oczekiwać od swojego lekarza rodzinnego, a czego od specjalistów. 

36) Stworzenie systemu eRejestracji do specjalistów. Będzie to już kolejne "-e" po wprowadzeniu e-zwolnienia, e-recepty oraz e-skierowania. 

37) Zbudowanie Branżowych Centrów Umiejętności, czyli nowoczesnych ośrodków edukacji zawodowej, które utworzone zostaną na bazie 120 szkół zawodowych w całym kraju, we współpracy z wyższymi szkołami zawodowymi oraz poszczególnymi branżami właściwymi i wyjątkowo ważnymi dla danych obszarów kraju.  

38) Uruchomienie programu „Nauka dla przetwórstwa rolno-spożywczego”. Da on nam szanse na połączenie nauki i biznesu, czyli będzie to rozbudowany i doinwestowany program, nakierowany na ścisłe powiązanie nauki z obszaru dziedzin i dyscyplin zawodowych, w tym zwłaszcza rolniczych, z przedsiębiorstwami a szczególnie z obszaru przetwórstwa rolno-spożywczego, eksportującymi polskie produkty za granicę. Program obejmie badania i doktoraty wdrożeniowe, praktyki dla studentów, szkolenia dla pracowników.

39) Rozwinięcie programu rozwoju zawodów przyszłości. Przedsięwzięcie to realizowane będzie 

we współpracy MEiN z Siecią Badawczą Łukasiewicza, z Orlenem i Narodowym Centrum Badań Jądrowych. Efektem ma być uruchomienie i rozwinięcie nowych kierunków studiów strategicznych z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego państwa, w tym zwłaszcza kierunku energetyki jądrowej. Zapotrzebowanie na zawody przyszłości będzie szczegółowo diagnozowane i na tej podstawie uruchamiane będą właściwe kierunki kształcenia zawodowego i studiów w poszczególnych regionach Polski.

40) Wprowadzenie "koszyków wojewódzkich" w systemie grantów naukowych przyznawanych w ramach Narodowego Centrum Nauki.  Będzie to dodatkowa pula środków w celu umożliwienia pozyskiwania grantów badawczych naukowcom także z mniejszych ośrodków naukowych.

41) Utworzenie Narodowej Agencji Rewitalizacji Dziedzictwa, której zadaniem będzie finansowanie i organizowanie państwowego systemu odbudowy, rewitalizacji i konserwacji zabytków, w tym szczególnie obiektów wielkogabarytowych i substancji miejskiej. Agencja będzie odpowiedzialna za opiekę nad zabytkami, składającymi się na nowo utworzony Państwowy Zasób Zabytków. Jej celem będzie zapewnienie zachowania zabytków w jak najlepszym stanie poprzez podejmowanie i wspieranie działań związanych z ich rewitalizacją i odbudową.

42) Kontynuację Rządowego Programu Odbudowy Zabytków („Polski Ład dla kultury” – 3 mld zł w 3 lata), którego pierwsza edycja została rozpoczęta. Rządowy Program Odbudowy Zabytków jest przedsięwzięciem, które oferuje samorządom możliwość wsparcia zadań inwestycyjnych, dotyczących renowacji i odbudowy obiektów zabytkowych. W ramach RPOZ może zostać odnowionych nawet ponad 10 tys. zabytków w Polsce.

43) Kontynuację odbudowy Pałacu Saskiego, pałacu Brühla i kamienic przy ulicy Królewskiej.

44) Zwiększenie funduszu tzw. zachęt na produkcje audiowizualne do 300 mln zł rocznie. Fundusz ten jest istotnym elementem wspierania i rozwoju polskiej kinematografii. Oferuje zwrot poniesionych w Polsce kosztów produkcji w wysokości 30% polskich wydatków kwalifikowalnych, co stanowi też ważny mechanizm przyciągający zagranicznych inwestorów.

45) Powołanie zagranicznych oddziałów Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina (Francja, Wielka Brytania) oraz ustabilizowanie trwałej współpracy ze światowymi centrami chopinowskimi (Japonia).

46) Rozszerzenie działalności Instytutu Literatury o periodyk oraz (zapoczątkowany w tym roku) nurt działalności twórczej i promocyjnej, poświęcony historycznej idei Trójmorza przez:

rozszerzenie kwartalnika „Trimarium” o nowe redakcje w Bułgarii, Słowacji i Chorwacji;

utworzenie Biblioteki Trimarium (seria: Historia i literatura);

utworzenie wakacyjnego programu edukacyjnego dla studentów/doktorantów Trimarium (historia i kultura);

utworzenie stałych rezydencji dla uczonych historyków i literaturoznawców Trimarium.

47) Powołanie państwowych instytucji kultury: Instytutu Biblioteka Polska w Paryżu oraz Instytutu Muzeum Polskie w Rapperswilu. Dwa bezcenne dla polskiego dziedzictwa narodowego zbiory – Biblioteki Polskiej w Paryżu oraz Muzeum Polskiego w Rapperswilu – wymagają objęcia systemowa opieka państwa polskiego.

48) Powołanie Narodowego Instytutu Sztuk Wizualnych w odpowiedzi na potrzeby zgłaszane przez środowiska twórcze oraz w celu utworzenia eksperckiego i projektowego centrum realizacji polityki kulturalnej państwa w tym obszarze kultury polskiej. Instytut uzupełni lukę w sferze sztuki współczesnej. Wśród zadań, które będzie realizował, są m.in.: aktywna polityka grantowa na wydatki inwestycyjne galerii sztuki, stypendialna (badawcza i twórcza) dla artystów i pracowników galerii, prowadzenie baz danych o znaczeniu dokumentacyjnym dla całego obszaru sztuki współczesnej, pomoc prawna i ekspercka oraz standaryzacja w ruchu obiektów artystycznych. Instytut poprowadzi program wsparcia zakupów do kolekcji regionalnych oraz zamówienia artystyczne, co wzmocni środowiska twórcze.

49) Powołanie Centrum Literatury i Języka „Planeta Lem” w Krakowie. Będzie to samorządowa instytucja kultury, współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, której zadaniem będzie działanie na rzecz zachowania i rozwoju literackiego i językowego dziedzictwa kulturowego jako wyznacznika tożsamości narodowej.

50) Zbudowanie dwóch ogólnopolskich Ośrodków (Centr) Przemysłów Kreatywnych (Hotel „Cracovia” i Mińska 65 w Warszawie) oraz rozwinięcie programy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego („Kultura cyfrowa”, „Rozwój sektorów kreatywnych”, Program Wsparcia Gier Video).

51) Wprowadzenie nowego Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: „Regionalne i Lokalne Izby Pamięci – wsparcie dla małych muzeów”. Nowy program, realizowany od 2023 r. przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, pozwoli na wsparcie inicjatyw na poziomie lokalnym i regionalnym. 

52) Wprowadzenie nowego Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zwiększającego dostępność do wydarzeń artystycznych dla grup seniorów, w tym w szczególności poprzez logistykę dostępu do dóbr kultury. 

53) Wprowadzenie darmowych wstępów do narodowych instytucji kultury i muzeów dla określonych kategorii odwiedzających: emerytów, rencistów, studentów, młodzieży szkolnej oraz dzieci w wieku przedszkolnym.

(54) Wprowadzenie cyfrowego paszportu żywności. Będzie to dostępna dla każdego baza danych, umożliwiająca ustalenie, skąd (kraj, nazwa firmy) pochodzi każdy produkt spożywczy dostępny do kupienia w sklepach wielkopowierzchniowych. Umożliwi to podawanie na paragonach informacji, który produkt pochodzi z Polski, co wzmocni patriotyczne postawy konsumenckie. Wyraźne oznaczenia co do kraju pochodzenia znajdą się również na półkach sklepowych.

(55) Zorganizowanie ogólnopolskich lekcji kodowania. Będą to lekcje programowania w każdej szkole przez cały okres kształcenia i coroczny monitoring postępów każdego dziecka. PiS chce utworzyć także kolegia kompetencji cyfrowych – prowadzone wspólnie z firmami 18/24-miesieczne kursy, pozwalające na zdobycie kompetencji niezbędnych do pracy w branży nowych technologii. W każdym mieście powiatowym powstaną Pracownie Aktywnego Korzystania z Technologii, w których uczniowie i nauczyciele będą mogli dowiedzieć się wszystkiego o wykorzystaniu nowoczesnych technologii w edukacji. Ministerstwo Cyfryzacji sfinansuje jeden wyjazd do PAKT-u dla każdej klasy szkolnej w Polsce. 

(56) Dokończenie rozpoczętego przez PiS projektu doprowadzenia szybkiego Internetu do każdego, kto jest tym zainteresowany. Już w 2026 r. ponad 99% gospodarstw domowych będzie w zasięgu Internetu o prędkości powyżej 100 megabitów na sekundę. Oprócz światłowodów PiS będzie wspierał firmy budujące szybką siec 5G, która dotrze także do średnich miast i miasteczek, tak aby z mapy Polski zniknęły białe plamy zasięgu do telefonii komórkowej.

(57) Sprawienie, że usługi publiczne będą dostępne nie tylko w urzędzie, ale i w telefonie. Każdy obywatel będzie mógł w swoim smartfonie mieć dostęp do wszystkich usług publicznych. Każdy będzie mógł mieć aplikację skrojoną do swoich potrzeb i skorzystać z elementów, które będą go wspierać w poszczególnych dziedzinach życia. Będą się na nią składać następujące moduły:

mObywatel – aplikacja ta stanie się centrum kontaktu z państwem – będzie można w niej załatwić wszystkie sprawy urzędowe i umówić wideo/audio/czat wizytę w urzędzie. Zamiast papierowych załączników

zdjecie telefonem. Zamiast wypełniania formularzy – załatwianie spraw kilkoma kliknięciami, tak jak w usłudze e-PIT. Zamiast poleconego – bezpieczny elektroniczny list do otwarcia w aplikacji.

mTV – archiwa polskiej kinematografii i, koncerty i spektakle finansowane ze środków publicznych i każdy mecz polskiej reprezentacji (transmisja na żywo) w sportach zespołowych będą dostępne nieodpłatnie w aplikacji.

mBiznes – aplikacja ta pozwoli bezpłatnie prowadzić firmę niezatrudniającą pracowników. Każdy będzie mógł założyć działalność, zarejestrować się w urzędzie skarbowym, ZUS i innych instytucjach

(np. sanepid), wystawiać i przyjmować faktury, prowadzić elektronicznie korespondencje z urzędami oraz podpisywać umowy bezpiecznym podpisem.

(58) Stworzenie Narodowego Funduszu Ekspansji Technologicznej. Biorąc pod uwagę doświadczenia ostatnich lat związane ze wspieraniem przez państwo polskich przedsiębiorców w zakresie działalności badawczo--rozwojowej oraz wdrożeniowej, można śmiało postawić tezę, ze Polska ma wystarczający potencjał, żeby stać się międzynarodowym centrum wspierania i wdrażania nowoczesnych technologii, służących globalnemu rozwojowi. Jest to idea ambitna, ale oparta na rzetelnej ocenie potencjału Polski w tym zakresie. Fundusz powinien posiadać odrębną osobowość prawną i powinien efektywnie zagospodarować te środki krajowe, które aktualnie są rozproszone pomiędzy różnego rodzaju instytucje. W ramach funduszu powstaną projekty zapewniające wsparcie modułowe.

(59) Wzmocnienie rozwoju polskiej gospodarki z wykorzystaniem nowych technologii (Program Polska Globalny Partner) przez finansowe wspieranie międzynarodowej ekspansji najlepszych polskich startupówi firm technologicznych, których osiągniecia i posiadane technologie maja potencjał konkurowania na rynkach międzynarodowych i przyczyniania się do globalnego rozwoju. W ramach tego programu mogłoby być także finansowane uczestnictwa polskich firm w międzynarodowych korporacjach, mające na celu umożliwienie Polsce wywierania wpływu na międzynarodowa politykę gospodarczą w istotnych sektorach i branżach.

(60) Kontynuowanie redukcji wykluczenia komunikacyjnego. W tym zakresie podejmowanych będzie szereg inicjatyw:

Wprowadzimy ułatwienia dla samorządów, chcących uruchamiać stabilne lokalne połączenia autobusowe – będzie więcej pieniędzy dla samorządów na ten cel, wprowadzimy tez możliwość zawierania umów wieloletnich.

Dzięki przygotowaniom rozpoczętym w ostatnich latach doprowadzimy do budowy i odbudowy linii kolejowych w ramach programu Kolej Plus. Mieszkańcy wielu miast odzyskają po wielu latach

lub po raz pierwszy uzyskają mozliwość korzystania z transportu kolejowego.

Wesprzemy narodowego przewoźnika kolejowego w tworzeniu połączeń autobusowych do miejscowości, które nie maja połączeń kolejowych.

(61) Zbudowanie Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej, czyli drogi A50/S50. Stolica dużego, dynamicznie rozwijającego się kraju, jakim jest Polska, zasługuje na takie rozwiązanie. W ten sposób wszystkie stolice regionów zostaną połączone siecią dróg szybkiego ruchu. Docelowa długość tej sieci wyniesie ok.8 tys.km. Dodatkowo kontynuowany i ukończony zostanie rządowy Program Budowy Stu Obwodnic, do którego dodane zostało kolejnych 50 obwodnic w ciągach dróg wojewódzkich. 

(62) Doprowadzenie do zniesienia opłat za przejazd samochodami osobowymi na wszystkich autostradach – także na odcinkach koncesyjnych.

(63) Wybudowanie nowych linii kolejowych przystosowanych do prędkości 200–250 km/h. Scalimy Polskę siecią nowych, nowoczesnych połączeń, likwidując ostatecznie to niechlubne dziedzictwo zaborów.

(64) Rozpoczęcie budowy kolei dużych prędkości „KDP V4” z Warszawy przez Czechy i Słowację na Węgry. 

(65) Doprowadzenie do powstania szlaku „Rail Baltica”, łączącego Polskę z krajami bałtyckimi. Podejmiemy działania zmierzające do budowy kolejowego szlaku „Rail Carpatia”, łączącego państwa Inicjatywy Trójnoża: od Morza Bałtyckiego po Morze Czarne i Morze Egejskie.

(66) Rozbudowanie elementów taboru kolejowego o prawie pół tysiąca elektrycznych i hybrydowych zespołów trakcyjnych i lokomotyw oraz prawie 2,5 tys. wagonów. Zupełną nowością będą produkowane w Polsce lokomotywy wodorowe. Wszystko to sprawi, ze transport kolejowy stanie się jeszcze bardziej ekologiczny, a pasażerowie uzyskają jeszcze wyższy poziom komfortu w podróżach pociągiem.

(67) Wprowadzenie bezpłatnych biletów kolejowych dla seniorów od 70. roku życia. W porozumieniu z samorządami wprowadzony zostanie wspólny bilet w atrakcyjnej cenie, który będzie obowiązywał na wszystkie pociągi w całej Polsce. PiS zamierza doprowadzić do dalszego wzrostu liczby pasażerów polskie  kolei. Celem jest 400 mln pasażerów w 2027 roku.

(69) Wybudowanie Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) między Warszawą a Łodzią, wraz z siecią kolejową. Będzie to przełomowa, na niespotykaną dotąd skalę. Jest to inwestycja, która sprawi, że w Polsce znajdzie się jeden z największych hubów transportowych w Europie. Równolegle będziemy utrzymywać i rozwijać regionalne porty lotnicze, takie jak Kraków-Balice, Rzeszów-Jasiona, Katowice-Pyrzowice czy Zielona Góra-Babimost. Będą one komplementarne względem CPK, a przy tym dzięki nim jeszcze skuteczniej zadbamy o rozwój gospodarczy polskich regionów. Efektem będzie pojawienie się na nich nowych, dostępnych dla lokalnych społeczności połączeń krajowych i międzynarodowych, a także wzmocnienie bezpieczeństwa państwa. Zachowane zostanie także Lotnisko Chopina w Warszawie.

70) Wprowadzenie Krajowego Systemu Zapobiegania Suszy – WODA DLA POLSKI. Jest to na  zagrożenie suszowe. Kierunkiem i jednocześnie celem dalszego, planowanego prowadzenia gospodarki wodnej jest uzupełnienie braków zasobów wodnych na obszarze Polski. Doprowadzimy do podniesienia poziomu retencji wody z obecnych 7% do 20%. Działania na rzecz podniesienia zasobów wód będą realizowane przez infrastrukturę wodną. Projektowane przez nas cztery główne przeciwpowodziowe zbiorniki wodne to: 

zbiornik wodny Katy-Myscowa, 

mokry zbiornik wodny „Racibórz”, 

stopień wodny Siarzewo, 

zbiornik Wielowieś Klasztorna.

Wśród planowanych 304 zbiorników średnich i małych znajda się m.in. zbiornik wodny Bzin, zbiornik wodny Dobre Miasto, zbiornik wodny Kotlarnia oraz już wybudowany zbiornik Tulce. Wodę dla wszystkich gospodarstw rolnych, narażonych na niewystarczające jej zasoby, zapewni planowane 50 tys. km systemów nawadniających.

71) Zainwestowanie w porty off shorowe w Świnoujściu i Gdańsku – Terminal Baltic Hub w związku z trwającymi pracami przyczyni się do wzrostu mocy przeładunkowych terminala kontenerowego w Gdańsku. Budowa terminala głębokowodnego w Świnoujściu oraz rozbudowa infrastruktury dostępowej w postaci toru żeglugowego stworzy możliwość obsługi największych jednostek żeglugowych na Morzu Bałtyckim. Budowa uniwersalnego terminala głębokowodnego w Gdyni umożliwi obsługę statków wielozadaniowych. 

72)  Wybudowanie nowego toru podejściowego do portu w Świnoujściu wraz z terminalem kontenerowym. Tor ten będzie miał 65 km długości i pół kilometra szerokości. Ominie on sporne wody niemieckie. W ten sposób sprawimy, ze przyszłe inwestycje w zespół portów Szczecin-Swinoujscie nie będą mogły być kwestionowane przez niemieckich sąsiadów. Będziemy konsekwentnie stawiali na polskie porty i stocznie, bo w przeciwieństwie do naszych poprzedników nie zapominamy, że szeroki dostęp do Morza Bałtyckiego i najdłuższa w historii morska linia brzegowa to wielki dar i potężny atut, których zaniedbanie byłoby niewybaczalnym grzechem. 

73) Realizację wieloletniego  programu budowy infrastruktury dla zapewnienia odbioru gazu w ramach terminalu pływającego FSRU w Gdańsku. W wyniku realizacji tego programu powstanie cała infrastruktura, umożliwiająca przyjęcie gazowców dostarczających LNG. Terminal FSRU wraz z przedmiotową inwestycją jest kluczowy w zakresie bezpieczeństwa energetycznego państwa – dla potrzeb wzrastającej konsumpcji gazu w Polsce. Planujemy też kompleksową rozbudowę naftoportu, ważna zwłaszcza w kontekście całkowitej derusyfikacji źródeł dostaw ropy naftowej i produktów ropopochodnych. 

74) Sfinansowanie lub współfinansowanie inwestycji umożliwiających rozwój małych i średnich portów, takich jak Darłowo, Kołobrzeg, Ustka, Łeba, Władysławowo i Elbląg. Celem rozwoju portów morskich jest 260 mln ton przeładowanych towarów w okresie 10 lat we wszystkich portach morskich. 

75) Dokonanie aktualizacji Programu Rozwoju Głównych Rynków Rolnych. Zrealizujemy projekty adresowane do poszczególnych branż sektora rolno-spożywczego. W pierwszej kolejności będą to projekty ukierunkowane na:

–  wzrost produkcji wieprzowiny i zapewnienie bezpieczeństwa w zakresie pogłowia trzody chlewnej w Polsce – odbudujemy polska hodowle;

zapewnienie rozwoju łancucha dostaw wołowiny kulinarnej i sprawiedliwego podziału zysków w łańcuchu produkcyjnym;

zwiększenie świadomego spożycia produktów owocowych i warzywnych dzięki informacjom dotyczącym ich właściwości prozdrowotnych i żywieniowych;

wzrost produkcji mięsa, wełny, mleka i skór owczych oraz zapewnienie bezpieczeństwa w zakresie pogłowia owiec w Polsce.

76) Wybudowanie Terminala Towarowego (AgroPortu) oraz rozbudowanie infrastruktury portów, działającą na potrzeby eksportu towarów rolno-spożywczych na rynki światowe (przy zaangażowaniu spółek z udziałem Skarbu Państwa).

77) Rozwinięcie program promocji polskiej żywności – „Produkt Polski jest najlepszy”. Utworzymy Akademię Producenta i Eksportera Żywności w ramach Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, w której organizowane będą m.in. webinaria informacyjno-szkoleniowe dla polskich przedsiębiorców, prezentujące warunki prowadzenia biznesu na poszczególnych rynkach zagranicznych oraz rozwój systemu promocji produktów rolno-spożywczych. Będziemy promować polska żywność, wytwarzana na rynkach lokalnych, a także produkty regionalne.

78) Wprowadzenie programu „Lokalna półka”, czyli obowiązek, aby sklepy w swojej ofercie miały minimum dwie trzecie owoców, warzyw, produktów mlecznych i mięsnych oraz pieczywa pochodzących od lokalnych dostawców. Na paragonach będzie można sprawdzić, z jakiego kraju pochodzi produkt. Dla konsumentów to bardzo ważna informacja. Zyskają na tym nie tylko rolnicy, ale także sieci handlowe, bo zdrowie i zadowolenie ich klientów jest przecież najważniejsze.

79) Obecnie ok. 70% energii elektrycznej w Polsce pochodzi ze źródeł węglowych (węgla kamiennego i brunatnego). Do czasu zrealizowania inwestycji w OZE i energetykę jądrową węgiel jest i pozostanie gwarancja polskiego bezpieczeństwa energetycznego.

80) Odnowienie budynków użyteczności publicznej. Doprowadzimy do renowacji budynków użyteczności publicznej, m.in. szpitali, szkół, przedszkoli, żłobków, muzeów, domów kultury, uzdrowisk, domów pomocy, domów studenckich, remiz OSP, klasztorów, kościołów. Chcemy, aby budynki te były energooszczędne, a najlepiej samowystarczalne energetycznie dzięki wykorzystaniu (tam, gdzie będzie to możliwe) nowoczesnych technologii w budownictwie. Ich zastosowanie jest szczególnie ważne w przypadku zabytków, przy których renowacji nie wystarczy zwykła czy głęboka termomodernizacja.

81) Zlikwidowanie do roku 2031 500 tys. pieców węglowych. Dzięki inwestycjom i programom wspierającym obywateli będziemy dążyć do znacznego zmniejszania emisji CO2 i poprawy jakości środowiska w Polsce. W nowej odsłonie programu obserwujemy zwiększone zainteresowanie zastosowaniem pomp ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych – już co trzecia inwestycja zakłada pompę ciepła jako źródło ciepła. Dlatego już przyspieszyliśmy prace badawczo-rozwojowe i uruchomimy fabrykę polskich pomp ciepła.

82) Utworzenie w każdej szkole ekopracowni – "zielone serce szkoły". Chcemy, aby nasze dzieci uczyły się w nowoczesnych salach lekcyjnych, wyposażonych w najnowocześniejszy sprzęt i pomoce dydaktyczne. Poznawanie przyrody i nauka o odnawialnych źródłach energii powinny opierać się na odkrywaniu, doświadczeniach i pracy z symulatorami. Dlatego utworzyliśmy program wspierający powstawanie nowoczesnych pracowni w polskich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Każdego roku wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej będą dofinansowywac remonty i wyposażenie co najmniej 760 szkolnych pracowni przyrodniczych i dotyczących odnawialnych źródeł energii. Do roku 2031 powstanie 6 tys. takich ekopracowni. 

83) Obronę polskich lasów. Nie pozwolimy na przeniesienie nadzoru nad polskimi lasami do kompetencji współdzielonych w Unii Europejskiej, bo polskie lasy są jednym z fi larów naszej suwerenności. Polskie lasy stanowią jedna trzecia terytorium naszego kraju i nadzór nad nimi, a także prowadzenie gospodarki leśnej, to wyłączna kompetencja Rzeczypospolitej Polskiej. Zwiększymy zalesienie kraju, a w konsekwencji wzrost powierzchni zajmowanej przez naturalne rezerwuary dwutlenku węgla.

84) Zazielenienie osiedli z płyty. Doprowadzimy do zazielenienia przestrzeni publicznej w miastach. Zwiększymy do 8% współczynnik przestrzeni zielonych w miastach. Unieszkodliwimy tez azbest zalegający na dachach polskich domów, budynków gospodarczych i budynków użyteczności publicznej.


Zostaw za sobą dobra, miłości i mądrości ślad... 

© Krzysztof Jaworucki (krzysztofjaw) 

http://krzysztofjaw.blogspot.com/ 

kjahog@gmail.com 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Komentarze nie są przeze mnie cenzurowane ani wycinane za wyjątkiem tych, które zawierają wulgaryzmy oraz bezpośrednie niemerytoryczne ataki ad presonam.